top of page

מחקר כמותני

•המחקר נערך עם קבוצת ההתערבות, במערך של לפני-אחרי. הילדים ואחד מהוריהם מילאו את שאלוני המחקר, לפני ואחרי ההתערבות.

•במחקר השתתפו 45 ילדים, רוב הילדים הם בנים (כ-71%), בגילאי 9 עד 14 שנים (ממוצע כ-11 שנים, סטיית תקן = 1.51 שנים), מכיתות ג'-ח'.

•רובם תלמידים במערכת החינוך הרגילה (כ-78%), ואחרים לומדים בחינוך המיוחד.

•לכ-60% מהילדים הייתה אבחנה ידועה. פסיכולוגית (כ- 16%), דידקטית (כ-11%), קשב וריכוז (11%), לשונית (כ-4%), אוטיזם (כ- 2%), או שילובי אבחנות (כ- 16%).

•אמפתיה- הממצאים מלמדים כי חל שיפור מובהק ברמת האמפתיה של הילד, על פי דיווח הילדים וכן על פי תפיסת ההורים.

אמפתיה.png

•תוקפנות- חלה ירידה מובהקת ברמת התוקפנות של הילד, על פי תפיסת ההורים.

תוקפנות.png

​•שליטה עצמית- חל שיפור מובהק ברמת השליטה העצמית של הילדים, על פי תפיסתם.
 

שליטה עצמית.png
bottom of page